0965.546.488

Bảng Giá Amply JBL

Amply JBL CSMA 180 : 16,870,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Trởi kháng : 4/8 Ohms
 • Kích thước: 43,3 mm x 218,5 mm x 303,4 mm

Amply JBL CSMA 1120 : 21,490,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Trở kháng : 4/8 Ohms
 • Kích thước : 43,3 mm x 436,9 mm x 303,4 mm

Amply JBL CSMA 240 : 19,690,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Trở kháng : 4/8 Ohms
 • Kích thước : 43,3 mm x 436,9 mm x 303,4 mm

Amply JBL CSMA 280 : 24,360,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Trở kháng : 4/8 Ohms
 • Kích thước : 43,3 mm x 436,9 mm x 303,4 mm

Amply JBL CSMA 2120 : 23,560,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Trở kháng : 4/8 Ohms
 • Kích thước : 43,3 mm x 436,9 mm x 303,4 mm

Amply JBL CSA 140Z : 7,490,000 / 1 cái

 • Công suất : 40W
 • Chế độ : 8 Ohms
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước : 43,3mm x 218,5mm x 303,4mm

Amply JBL CSA 180Z : 13,100,000 / 1 cái

 • Công suất : 80W
 • Chế độ : 8 Ohms
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước : 43,3mm x 218,5mm x 303,4mm

Amply JBL CSA 1120Z : 15,270,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Chế độ : 8 Ohms
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước : 43,3mm x 218,5mm x 303,4mm

Amply JBL CSA 240Z : 13,590,000 / 1 cái

 • Công suất : 40W
 • Chế độ : 8 Ohms
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước : 44,45mm x 215,9mm x 304,8mm

Amply JBL CSA 280Z : 16,720,000 / 1 cái

 • Công suất : 80W
 • Chế độ : 8 Ohms
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước : 44,45mm x 215,9mm x 304,8mm

Amply JBL CSA 2120Z : 26,810,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Chế độ : 8 Ohms
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước : 44,45mm x 215,9mm x 304,8mm

Amply JBL CSA 2120 : 20,990,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Trởi kháng : 4/8 Ohms
 • Kích thước : 209 mm x 44 mm x 178 mm

Amply JBL CST 2120 : 2,760,000 / 1 cái

 • Công suất : 120W
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước : 209 mm x 44 mm x 178 mm

Amply JBL CSA 1300Z : 17,770,000 / 1 cái

 • Công suất 300W
 • Chế độ : 100V/70V
 • Đầu ra : 1 kênh

Amply JBL CSA 2300Z : 22,850,000 / 1 cái

 • Công suất 300W
 • Chế độ : 100V/70V
 • Đầu ra : 2 kênh

Amply JBL VMA 1120 : 16,250,000 / 1 cái

 • Công suất: 120 W
 • Chế độ : 8 ohm
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước: 88 x 432 x 415 mm

Amply JBL VMA 1240 : 19,770,000 / 1 cái

 • Công suất: 240 W
 • Chế độ : 8 ohm
 • Chế độ : 100V/70V
 • Kích thước: 88 x 432 x 415 mm

Amply JBL VMA 160 : 12,730,000 / 1 cái

Amply JBL VMA 2120 : 21,530,000 / 1 cái

Amply JBL VMA 260 : 18,010,000 / 1 cái