0965.546.488

Chân đế micro đại biểu TOA TS-782

Sẵn hàng

Thiết bị TOA TS-782 thường được ghép với cần micro TOA TS-773 và TS-774. Khi ghép xong tạo thành micro đại biểu hoàn chỉnh trong hệ thống micro hội nghị, hội thảo Toa TS-780.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: