Cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty CP AHK Việt Nam

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành, quyết định cuối cùng các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phòng kế toán vật tư

Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm; Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty  : Thực hiện thu tiền bán hàng,  quản  lý  kho  quỹ;  Chịu  trách  nhiệm  hướng  dẫn,  kiểm  tra  việc  lập  hóa  đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế  toán; hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.

Phòng kỹ thuật

Chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng, tiếp nhận chuyển giao và quản lý các quy trình vận hành thiết bị, thực hiện các chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến trong thi công lắp đặt. Xây dựng các  yêu  cầu,  tiêu  chuẩn  chất  lượng  sản  phẩm,  vật  tư  nguyên  liệu.  Kiểm tra  chất lượng  sản phẩm  hàng hóa đầu vào, .Quản lý hồ sơ các dự án, xây dựng và theo, bảo hành sản phẩm.  Kết hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và thực hiện nội dung chương trình đào tạo. Theo dõi và thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Phòng Kinh doanh – Dự án

Chịu trách nhiệm thu thập thông tin, đánh giá tình tình thị trường, xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Tham mưu cho Giám đốc về giá bán sản phẩm, chính sách quảng cáo, phương thức bán hàng, hỗ trợ khách hàng. Tư vấn cho khách hàng về sử dụng thiết bị bảo quản, kỹ thuật bán hàng, thông tin quảng cáo.

0/5 (0 Reviews)