0965.546.488

Micro đại biểu TOA TS-692L AS

Sẵn hàng

Micro TOA TS-692L AS là mã micro đại biểu trong hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-692L AS. Micro dành cho các đại biểu trong phòng họp hội nghị, hội thảo. Micro đại biểu chỉ có chức năng phát biểu và dưới quyền quản lý của micro chủ tọa.

Yêu cầu tư vấn 0965.546.488
Danh mục: